samtidskunsten

 

Frittstående foredrag (2 x 45 min) pluss tid for spørsmål og diskusjoner

SAMTIDSKUNSTEN

Samtidskunsten speiler dagens samfunn og sier noe om det å være menneske i dag. Dagens kunst kan bidra til å øke vår forståelse av oss selv og vår tilværelse. Den kan generere nye tanker og holdninger og forhåpentligvis gjøre oss til mer bevisste og reflekterte mennesker. Men samtidskunsten er like uoversiktlig og variert som samfunnet for øvrig. Gjennom disse foredragene kan du lære mer om både samtidskunst og kunsthistorie.

 

SAMTIDSKUNSTEN: AKTUELLE TEMAER OG PROBLEMSTILLINGER

Hvilke politiske, sosiale og filosofiske problemstillinger er aktuelle i samtidskunsten?

 

SAMFUNNSKRITISK KUNST; MAKTMISSBRUK, VOLD, UNDERTRYKKELSE.

- DEN POLITISKE OG SAMFUNNSENGASJERTE KUNSTEN.

Det har alltid forekommet et samband mellom kunst og politikk i mer eller mindre grad. Hvordan

forholder seg dagens kunstnere til makten, volden og undertrykkelsen i vårt samfunn? Hvilke

samfunnspolitiske problemstillinger opptar dem og hvordan skiller seg dagens kritiske kunst fra

tidligere tiders politiske kunst?

- MAKT OG KUNST – maktens foranderlige ansikt, fra antikken til i dag

- VOLDEN OG KRIGEN I KUNSTEN

- RASE- OG MINORITETSDISKRIMINERING

- OVERDRIVEN NASJONALISME OG VÅR FREMMEDFRYKT

- RELIGIONSKRITISKE VERK

- KVINNEUNDERTRYKKELSE

- MILJØ-ØDELEGGELSE, FORURENSNING. GENMANIPULASJON

- KRITIKK av «AMERIKANISERINGEN», FORBRUKER- og MASSEMEDIASAMFUNNET

 

KVINNER I SAMTIDSKUNSTEN. Er det paralleller mellom den mer feministiske kunsten

fra 1970-tallet og kunsten av dagens kvinnelige kunstnere?

- Kjønnsspesifikke problemstillinger

- Kvinnelig humor og ironisering av mannsdominert kunst

 

MOTE og BILLEDKUNST - Kunst som mote - mote som kunst - et tverrfaglig samarbeid. En

historisk og samtida kavalkade. Krysninger mellom kunst og det som anses å ligge utenfor

billedkunstens felt er et karakteristisk trekk i samtidskunsten.

Under de siste årene ha spesielt forbindelsen mellom kunst og mote vart markant.

Lokkes kunstnere av motens glamorøse og innovative verden eller er det motedesignere

som låner kraft og kulturell troverdighet fra kunstnerne?

KJOLEN i samtidskunsten. Stengsel eller invitt? Hvilke assosiasjoner vekker bruken av kjolen i

kunsten? Hva står den for i dagens kunst? Den er ikke bare et klesplagg, men er mer en

kodet symbol som handler om en undersøkelse av kropp og sjel - en metafor for å

synliggjøre og beskrive et indre tilstand og skape identitet og rollebytte.

KROPPSFOKUSERT KUNST. - Menneskekroppen i kunsten gjennom tidene - kropp som motiv,

tema og material. Hvordan har avbildningen av kroppen i kunsten speilets samfunnet og

samtidens vurderinger og ideal? Vi ser på utviklingen fra en helhetlig og idealiserende

avbildning til dagens fragmenterte og utsatte kropp.

- Historisk tilbakeblikk; Fra Willendorf Venus til Surrealismen

- Fra 1970-tallets Body Art til 1990-talets kroppsfokuserte kunst

- Mer kropp + KROPPSVÆSKER i samtidskunsten. Det ABJEKTA.

.

IDENTITET - DET OFFENTLIGE VERSUS DET PRIVATE

Et utbredt tema i samtidskunsten er identitetsbegrepet. Mange kunstnere i dag undersøker

”jegets” og ”selvets” konstruksjon i en stadig mer komplisert verden. Man prøver stadig å

”finne opp seg selv” for å tilpasse seg ulike roller. Man spør seg “hvem er jeg, og hvordan er

forholdet mellom meg selv og mine roller? Er identiteten ”autentisk”, noe jeg er født med,

eller må jeg skape den selv.” Man er klar over hvordan anonyme maktstrukturer og

samfunnet rundt oss påvirker oss, konstruerer våre roller og skaper vår identitet.

- SELVPORTRETTET. Trekk i dagens selvgestaltning sammenliknet med kunsthistoriske

forbilder.

- SEKSUELL IDENTITET, KJØNNSSPESIFIKKE PROBLEMSTILLINGER, "GENDER

BENDING". Marginaliserte samfunnsgrupper, det androgyne og interessen for ”Den

Andre” i sentrum.

- KUNSTNERISK IDENTITET. Kan alle uttrykksformer og strategier i et kunstnerskap stilles

på linje med hverandre og alle være like ”sanne”?

• FORFENGELIGHET, NARSISSISME som tema i samtidskunsten. Vi tilhører en jeg-fiksert

generasjon som er besatt av å bli bekreftet og berømt. Mange av dagens kunstnere

kommenterer dette i sine verk der selvfokusering og selvdyrkelse står sentralt.

• TID, FORFALL og LIVETS FORGJENGLIGHET. Tid som kunstnerisk tema - før og nå.

Kunstnere har i alla tider fascineres av fenomenet tid. Hva er tid? Hvordan ser tiden egentlig

ut og hvordan kan man visualisere den? Vi ser på hvordan kunstnere har gitt dette abstrakte

begrepet en synlig og konkret form. Vi ser også på verk som omhandler livets

forgjengelighet, flyktighet og forfall.

 

• DØDEN som tema i billedkunsten. Hvordan har dødsproblematikken blitt synliggjort gjennom

tidene?

Denne opptattheten og fascinasjonen av døden er også et aktuelt tema i samtidskunsten. Er

dagens tap av fornuft, tro og normer en grunn til dette økte interesse for dødens intethet og

eksistensiell angst?

 

• GLOBALISERINGEN i dagens kunst: POST KOLONIAL KUNST - FLERKULTURELL

IDENTITET. TRANSMISSION.

I dagens multikulturelle samfunn der globalisering og kulturoverflytting råder har en

maktforskyvning skjedd fra de vestlige kunstsentrene til en mer perifer og internasjonal

verden.

Etnisk identitet og rase fengsler kunstverden. Vi ser på

- kunstnere assosiert med bl.a. Afrika, Australia, Iran, Korea, Japan

- kunstnere med ursprung i bl.a. Taiwan, Kina, Indonesia, og Sør-Amerika

• Det MAGISKE / NYROMANTISKE versus det DOKUMENTÆRE / REALISTISKE

- Fiksjon versus virkelighet i dagens kunst. - I samtidskunsten ser vi ofte en lengsel etter

parallelle virkeligheter og en økende interesse for helt nye verdensanskuelser og

motkulturer.

En fascinasjon for det fantastiske, det spirituelle og det magiske er tydelig. Samtidig er også

interessen for å dokumentere virkeligheten og hverdagen rundt oss en tendens i den nåtida

kunsten.

 

• MAT I KUNSTEN – mat som motiv, metafor, material og erfaring – fra antikken og til i dag.

Vi ser bl.a. på hvordan avbildning av mat i barokkens vanitas har en skjult symbolikk eller en

kjærlighetsstimulerende egenskap. Under modernismen blir matmotivet til et komposisjons-

og billedbyggende element. I dag bruker kunstnere mat i kunsten ikke bare som metafor og

motiv men også som et valg av material i sine verk

 

 

SAMTIDSKUNSTEN: VIRKEMIDLER - “Arbeidsverktøy” - midler som blir brukt av dagens

kunstnere for å vekke interesse og formidle et budskap

 

• APPROPRIASJONER. Eksempler på hvordan dagens kunstnere refererer til kunsthistoriens

mest kjente verker, men overfører dem til en samtida kontekst.

 

TRASH-KULTURENS ESTETIKK, ” SLACKER ART”, DET GROTESKE og VULGÆRE.

SJOKKEFFEKTER i kunsten.

 

• TEGNESERIESPRÅK, UNGDOMSKULTURENS EGNE UTTRYKK, GRAFFITI,

REKLAMENS UTTRYKK, DET BANALE OG TRIVIELLE, GJENBRUK

 

• HUMOR, LEKENHET, DET FORFØRISKE som innfallsport til et kunstverk.

 

• INTERAKTIVITET mellom publikum og verk.

• ALTERNATIVE VISNINGSSTEDER FOR KUNST. Protest mot ”Den Hvite Kuben” og de

tradisjonelle kunstinstitusjonenes makt.

 

SAMTIDSKUNSTEN: TEKNIKKER/ MEDIER

 

FOTOBASERT KUNST

- Kort historikk (1827- ca.1980)

- Samtida fotokunst; Becher- elevene, ”straight” fotografi i Norge, dokumentar tradisjonen.

- Samtida fotokunst; iscenesatt foto, datamanipulert foto, mote-foto, snapshots estetikken.

 

MALERIETS plass i samtidskunsten, det ”nye” maleriet - forskjellige tendenser

- Meta-maleri, push-pull, utsnitt-helhet, figurativ-nonfigurativ, designinspirert maleri

- Konseptuelt maleri, kropp/figurasjon, samfunnskritisk maleri, appropriasjoner, neo-geo,

populærkulturens maleri, ”slacker”- maleri, mønstermaleri, m.m.

- Logo-maleri, hybridformer, tekstmaleri, 3-D maleri, digitalt maleri, grensetilfeller, m.m.

+ TEGNING, COLLAGE i dag.

 

• Fra tradisjonell SKULPTUR til dagens OBJEKTKUNST. Skulpturens forskjellige formspråk

gjennom tidene.

- Fra akademisk skulptur til modernistisk nonfigurasjon

- Fra Pop art til ca. 1990

- Samtidens objektkunst

 

INSTALLASJON. Typiske trekk ved en installasjon. Historisk bakgrunn + eksempler på

kjente installasjoner i dagens kunst.

 

PERFORMANCE. Karakteristiske trekk. Kort historikk + kjente performancer de siste årene.

 

TEKSTBASERT KUNST; Ord, bild, språk i kombinasjoner i dagens kunst. Kort historikk.

 

VIDEOKUNST – karakteristiske trekk

- Kort historikk fra 1960- tallet, teknologiske eksperimenter, m.m. inkl. visning av kjente

videoverk

- Dagens videokunst, performance-videoer, film/video – sampling, m.m.

 

LYS - OG LYDBASERT KUNST. Lys og lyd som bærende element i et kunstverk.

Verk som materialiserer selve lyset.

 

DATABASERT KUNST. INTERNETT KUNST. ANIMASJON

 

FORSKNING som kunst. Den kunstneriske undersøkningen: ”Kunstneren som forsker, pseudo-

vitenskapsmann og magiker”.

 

RELASJONELL ESTETIKK = SOSIAL INTERVENSJON, Kunst som sosial handling.

Kunstneren som katalysator til sosial samvær.

 

• BILLEDKUNST PÅ TVERS / CROSSOVER / HYBRIDFORMER / FUSJONSKUNST

- Kunst til å brukes

- Sjangeroverskridelser, samarbeidsprosjekt med design, arkitektur, scenografi, film, mote,

reklame, magasiner, musikk, Club-kulturen, landskapsdesign, urbanisering, m.m.